België

Belgische kentekens staan op naam, dus niet op voertuig.

Eigen tekst is ook mogelijk. Dit kost ongeveer € 1000


vanaf 2010: 1 cijfer + 3 letters + 3 cijfers

vanaf 2010: 1 cijfer + 3 letters + 3 cijfers

van 1926 - 1951: 1 tot 6 cijfers

van 1951 - 1961: 1 letter + 4 cijfers in willekeurige volgorde

van 1962 - 1971: 2 letters + 3 cijfers in willekeurige volgorde

van 1971 - 1973: 3 cijfers tussen 2 letters

van 1973 - 2008: 3 letters + 3 cijfers

van 2008 - 2010: 3 cijfers + 3 letters

Hof »-kentekenplaat aan de leden van de koninklijke familie en de hoogwaardigheidsbekleders van dit Hof:

de « A »-kentekenplaat aan de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan leden van de federale regering, aan ministers van Staat, aan vertegenwoordigers van de Hoge Magistratuur, aan Provinciegouverneurs, aan de hoogste gezagdragers van de erkende confessionele erediensten alsook aan die van de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België, aan Voorzitters van het Directiecomité van de federale overheidsdiensten en de federale programmatorische overheidsdiensten, aan de Directeurs van het algemeen beleid en aan de Directeurs van de beleidscel

de « E »-kentekenplaten aan voorzitters, leden of diensten van de gemeenschaps-en gewestregeringen

de « P »-kentekenplaten aan de voorzitter en leden van de Senaat, aan de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan de voorzitter en leden van het Vlaamse of Waalse Parlement, aan de voorzitter en leden van het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, aan de voorzitter van de Duitstalige Raad, aan de leden van het Duitstalige parlement en aan de Belgische leden van het Europees Parlement

De « CD »-kentekenplaat wordt op voorstel van de dienst van het Protocol van de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking toegekend, hetzij aan de personen die in België deel uitmaken van het diplomatiek of consulair korps, of die onschendbaarheden genieten die analoog zijn met die van het diplomatiek korps, hetzij aan diplomatieke zendingen of vaste inrichtingen van publiekrechtelijke organisaties in België, voor de dienstvoertuigen die beide laatsten gebruiken.

een tijdelijke kentekenplaat van korte duur voor tijdelijk verblijf, voor de personen vermeld in artikel 5, § 1, 4° tot 9° en hierna een transit tijdelijke verblijfskentekenplaat genoemd voor de houders van een inschrijving in transit en een voorlopige tijdelijke verblijfskentekenplaat voor de houders van een voorlopige inschrijving

een tijdelijke kentekenplaat van korte duur voor export, voor de personen vermeld in artikel 5, § 1, 10° tot 13° en hierna een transit exportkentekenplaat genoemd voor de houders van een inschrijving in transit en een voorlopige exportkentekenplaat voor de houders van een voorlopige inschrijving

De commerciële kentekenplaten toegekend overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens.

de « G »-kentekenplaten voor de gebruikers van de voertuigen bedoeld in artikel 1, § 2, 59°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, die voldoen aan de voorwaardenbepaald door de minister.